AEGEE-Tartu Põhikiri

Vastu võetud AEGEE­-Tartu kohalikul Agoral 4. detsembril 2014. aastal

 

I ÜLDSÄTTED

1.1. AEGEE­-Tartu (edaspidi siin ka “organisatsioon”) on rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooni Association des Etats Generaux des Etudiants de l’Europe (Euroopa tudengite foorum) Tartu osakond.

1.2. AEGEE-­Tartu juhatuse asukohaks on Tartu linn.

1.3. Organisatsiooni ametlikuks nimetuseks on AEGEE-­Tartu.

1.4. AEGEE­-Tartu on asutatud 7. septembril 1994. aastal.

1.5. AEGEE-­Tartu on iseseisev juriidiline isik, kes omab oma sümboolikat, pangaarvet ja pitsatit.

1.6. AEGEE-­Tartu on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik üliõpilasorganisatsioon.

1.7. AEGEE­-Tartu juhindub oma tegevuses põhiseadusest, mittetulundusühingute ja nende liitude seadusest, oma põhikirjast, AEGEE-­Europe’ga sõlmitud Convention d’Adhesionist ja muudest õigusaktidest.

 

II TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1. Organisatsioon järgib AEGEE üldist visiooni ja missiooni ja toetab tema projekte, kuid on samas iseseisev ning omab kohalikke eesmärke.

2.2. Organisatsiooni peamisteks eesmärkideks on:

2.2.1. olla ühenduslüliks Tartu üliõpilaste ja Euroopa vahel

2.2.2. pakkuda võimalust eneseteostuseks Tartus õppivatele kohalikele ja välistudengitele

2.2.3. tutvustada kõigile välistudengitele Tartut kui üliõpilas-­ ja kultuurilinna

2.2.4. tutvustada ennast teistele AEGEE kohalikele harudele kui tegusat ja aktiivset AEGEE kohalikku haru

2.3. Organisatsiooni sihtrühmaks on erinevatest rahvustest kohalikud ja vahetusüliõpilased kõigist teaduskondadest, ülikoolidest ja ühiskonnagruppidest.

2.4. Oma eesmärkide teostamiseks AEGEE-­Tartu muuhulgas:

2.4.1. korraldab ja osaleb koolitusprogrammides ja ­projektides;

2.4.2. korraldab infovahetust ja teaduskonverentse eri riikide üliõpilaste vahel;

2.4.3. kirjastab ja levitab oma tegevust puudutavaid trükiseid;

2.4.4. viib ellu muud tegevust, mis pole vastuolus tema põhikirja ning kehtiva seadusandlusega.

 

III AEGEE-­TARTU VARA

3.1 Organisatsiooni vara tekib:

3.1.1 liikmemaksudest, mille suuruse ning tasumise korra määrab Agora;

3.1.2 varalistest annetustest ja eraldistest;

3.1.3 tulust, mis saadakse ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;

3.1.4 organisatsiooni põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

3.1.5 muust tulust, mis on vajalik organisatsiooni põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

3.2 AEGEE­-Tartu omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik organisatsiooni põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

 

IV LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 AEGEE­-Tartu individuaalliikmeteks võivad astuda kõik Tartu kõrgkoolide üliõpilased ja kuni 35­aastased kõrgkoolis hariduse omandanud noored.

4.2 Liikmeksvõtu otsustab liikmeks astuja avalduse alusel AEGEE­-Tartu juhatus. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda tema liikmeks vastuvõtmise otsustamist üldkoosoleku poolt.

4.2.1 Eemalseisja on pikaajaliselt välisriigis viibiv AEGEE­-Tartu liige, kelle liikmeõigused ja ­kohustused peatuvad tema avalduse alusel juhatuse otsusel. Eemalseisjal on õigus kuuluda AEGEE­Tartu infolisti.

4.3 Liige arvatakse organisatsioonist välja:

4.3.1 liikme poolt juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel;

4.3.2 liikmemaksu tasumata jätmisel;

4.3.3 36­-aastaseks saamisel;

4.3.4 muude kohustuste täitmata jätmisel AEGEE-­Tartu juhatuse vastavasisulise otsuse korral;

4.3.5 AEGEE­-Tartu maine kahjustamise eest AEGEE-­Tartu juhatuse otsusega.

4.4 AEGEE­-Tartu liige on kohustatud:

4.4.1 järgima käesoleva põhikirja nõudeid;

4.4.2 tasuma liikmemaksu.

4.4.3 osalema AEGEE-­Tartu Agoradel

4.5 Liikmel on õigus:

4.5.1 valida ja olla valitud AEGEE-Tartu tegevorganitesse;

4.5.2 esitada omapoolseid ettepanekuid ja märkusi organisatsiooni tegevuse kohta;

4.5.3 osaleda eelisõigusel organisatsiooni projektides, üritustel ning kasutada muid soodustusi;

4.5.4 taotleda organisatsioonilt materiaalset või muud abi.

4.6 Kui liikmega seotud küsimuse on otsustanud juhatus, on sellel liikmel õigus nõuda otsuse ümbervaatamist Agora poolt.

4.7 Auliikmed on inimesed, kes on osutanud teeneid, mis on organisatsioonile erilise tähtsusega ja on selle eest tunnustatud AEGEE-­Tartu juhatuse poolt ning kelle nimetamine on kinnitatud AEGEE-­Tartu Agoral. Auliikmetel pole kohustust tasuda organisatsiooni liikmemaksu ja osaleda kohalikel Agoradel.

 

V AGORA

5.1. AEGEE-­Tartu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mida kutsutakse Agoraks.

5.2. Korraline Agora koguneb juhatuse kutsel kaks korda aastas.

5.3. Erakorraline Agora kutsutakse kokku juhul, kui president või juhatus näeb selleks põhjust või kui vähemalt 1/10 liikmetest seda juhatuselt kirjalikult nõuab, näidates ära põhjuse.

5.4. Erakorraline Agora tuleb läbi viia ühe kuu jooksul peale avalduse esitamist.

5.5. Agora päevakorra määrab juhatus

5.6. Iga AEGEE-­Tartu liige võib nõuda teatud küsimuste võtmist Agora päevakorda. Kirjalik avaldus tuleb juhatusele esitada enne Agora kutsete liikmetele saatmist.

5.7. Küsimuste, mida ei olnud eelnevalt Agora päevakorda võetud, võib vastu võtta otsuseid, kui Agoral osalevad või on esindatud kõik liikmed.

5.8. Juhatus saadab kõigile liikmeile kutsed posti või elektronposti teel 2­-3 nädalat enne Agorad.

5.9. Agoral on igal liikmel üks hääl.

5.10. Agora on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool liikmetest. Kui Agora ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue Agora sama päevakorraga. Uus Agora on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel osaleb vähemalt kaks liiget.

5.11. Otsused tehakse lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja muutmise ja AEGEE-­Tartu lõpetamise otsused, mis on vastu võetud, kui nende poolt on hääletanud üle ¾ üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

5.12. AEGEE-­Tartu Agora:

5.12.1. kuulab ära ning kinnitab presidendi aruande organisatsiooni seisukorra kohta;

5.12.2. kuulab ära ning kinnitab revisjonikomisjoni aruande;

5.12.3. kinnitab möödunud perioodi tegevusaruande ja raamatupidamisaruande;

5.12.4. võtab vastu järgmise perioodi eelarve ja tegevuskava;

5.12.5. valib salajase hääletusega kord aastas kevadisel Agoral kolm kuni kaheksa juhatuse liiget aastaseks perioodiks, mis kestab 1. augustist järgneva aasta 31. juulini.

5.12.6. valib vajaduse korral ja salajaselt AEGEE­-Tartu revisjonikomisjoni (revidendi) kevadisel Agoral aastaseks perioodiks ning kinnitab enim hääli saanud isiku revisjonikomisjoni esimeheks.

5.12.7 vajaduse korral muudab AEGEE-­Tartu põhikirja;

5.12.8 vajaduse korral võtab vastu otsuse AEGEE-­Tartu tegevuse lõpetamise kohta:

5.12.9 arutab muid päevakorda võetud küsimusi.

5.12.10 valib delegaadid AEGEE-­Euroopa Agorale

5.13 Agoral võib osaleda ja hääletada AEGEE-­Tartu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine AEGEE-­Tartu liige.

 

VI JUHATUS

6.1. AEGEE-­Tartu juhatus juhib AEGEE­-Tartu tegevust Agorate vahelisel perioodil. Juhatus on kohustatud korraldama AEGEE-­Tartu liikmete arvestust.

6.2. Juhatusse kuuluvad kolm kuni kaheksa Agoral valitud liiget.

6.3. Juhatus on Agorate vahelisel ajal pädev kõigis küsimustes, mis ei ole antud Agora pädevusse.

6.4. Juhatuse liikmete ametite jaotuse otsustab valitud juhatus enne ametisse astumist. Ametnike hulka peavad kuuluma president, laekur ja peasekretär. Juhatuse liikmete tegevuse sätestab ametijuhend, mis võetakse vastu juhatuse poolt, kui Agora ei otsusta teisiti.

6.5. Kui Agora ei ole otsustanud teisiti, valib juhatus oma liikmete hulgast asepresidendi.

6.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

6.7. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas ka president või asepresident.

6.8. Otsused tehakse lihthäälteenamusega.

6.9. Häälte võrdse jagunemise korral on määrav presidendi (tema ärolles asepresidendi) hääl.

 

VII PRESIDENT. ASEPRESIDENT, PEASEKRETÄR, FINANTSSEKRETÄR

7.1. President:

7.1.1. peab kindlustama organisatsiooni tegutsemise vastavalt AEGEE-­Tartu eesmärkidele;

7.1.2. esindab organisatsiooni kõikides valdkondades;

7.1.3. juhatab juhatuse koosolekuid;

7.1.4. vastutab koos finantssekretäriga finantsolukorra eest.

7.2. Asepresident:

7.2.1. assisteerib presidenti erinevates ülesannetes;

7.2.2. on presidendi ära olles presidendi õigustes ning täidab presidendi ülesandeid.

7.3. Peasekretär:

7.3.1. peab kindlustama korraliku informatsiooni leviku organisatsioonis;

7.3.2. on vastutav Agorate kokkukutsumise eest;

7.3.3. on vastutav Agorate ning juhatuse koosolekute protokollimise eest;

7.3.4. on vastutav dokumentatsiooni ja kirjavahetuse korrashoiu eest.

7.4. Finantssekretär:

7.4.1. hooldab organisatsiooni pangaarveid;

7.4.2. teeb kõik väljamaksed kooskõlas presidendiga;

7.4.3. võtab vastu raha organisatsiooni nimel;

7.4.4. võib keelduda tegemast makseid, mis ei ole saanud juhatuse nõusolekut;

7.4.5. on vastutav AEGEE-­Tartu raamatupidamise aruande ja eelarve koostamise eest.

 7.4.6. esitab 2 nädalat enne kevadist Agorat revisjonikomisjonile majandusaasta aruande ning seejärel esitab selle Agorale.

VIII REVISJONIKOMISJON

8.1. Revisjonikomisjoni (revidendi) valimisel:

8.1.1 teostab revisjonikomisjon (revident) organisatsioonis finantsmajanduslikku kontrolli.

8.1.2 teostab revisjonikomisjon revisjone suvalisel ajal, kuid mitte harvemini kui kord 6 kuu jooksul.

8.1.3 revisjon on kohustuslik kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut.

 

IX DOKUMENTATSIOONI KEHTIVUS

9.1. AEGEE­-Tartu rahaliste dokumentide esimese allkirja õigus on AEGEE­-Tartu presidendil ja teise allkirja õigus finantssekretäril.

9.2. Muudele dokumentidele kirjutavad alla president või peasekretär.

 

X UMBUSALDUSHÄÄLETUS

10.1. 1/10 AEGEE-­Tartu liikmeskonna või 2/3 juhatuse liikmete palvel võib Agora avaldada umbusaldust ühele või mitmele juhatuse liikmele. Juhul kui Agora hääletab lihthäälteenamusega umbusalduse avaldamise poolt, loetakse vastav juhatuse liige tagandatuks.

 

XI TEGEVUSE LÕPETAMINE

11.1. Organisatsiooni tegevus lõpetatakse:

11.1.1. üldkoosoleku otsusega;

11.1.2. kohtuotsusega;

11.1.3. juhul kui organisatsioonil on vähem kui 3 liiget, allejäänud liikmete otsuse alusel.

11.1.4. Juhul kui Convention D’Adhesion AEGEE­-Tartu ja AEGEE­-Euroopa vahel kaotab kehtivuse;

11.2. Organisatsiooni tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse üldkoosolekul likvideerimiskomisjon ja määratakse vara jagamisel õigustatud inimesed.

11.3. Organisatsiooni vara jagamisel õigustatud isikuks on Eesti vabariigis registreeritud rahvusvahelise üliõpilasorgnisatsiooni Association des Etats Generaux des Etudiants de l’Europe (Euroopa Üliõpilaste Foorum) mõni teie osakond ja/või mittetulundusühing, mille põhikirjalised eesmärgid on sarnased AEGEE­-Tartu põhikirjaliste eesmärkidega.