AEGEE-Tartu Põhikiri

Vastu võetud AEGEE­-Tartu kohalikul Agoral 1. juunil 2016. aastal

 

I ÜLDSÄTTED

 

1.1. AEGEE­-Tartu (edaspidi siin ka “organisatsioon”) on rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooni Association des Etats Generaux des Etudiants de l’Europe (Euroopa Tudengite Foorum) Tartu osakond ehk antenna.

1.2. AEGEE­-Tartu juhatuse asukohaks on Tartu linn.

1.3. Organisatsiooni ametlikuks nimetuseks on AEGEE-­Tartu.

1.4. AEGEE­-Tartu on asutatud 7. septembril 1994. aastal.

1.5. AEGEE-­Tartu on iseseisev juriidiline isik, kes omab sümboolikat, pangaarvet ja pitsatit.

1.6. AEGEE-­Tartu on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik üliõpilasorganisatsioon.

1.7. AEGEE­-Tartu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, oma põhikirjast, AEGEE-­Europe’ga sõlmitud Convention d’Adhesionist ja muudest õigusaktidest.

1.8. AEGEE liikmete üldkoosolekuid kohalikul ja rahvusvahelisel tasemel nimetatakse Agoraks.

 

II TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

 

2.1. Organisatsioon järgib AEGEE üldist visiooni ja missiooni ja toetab selle projekte. AEGEE-Tartu on samas iseseisev ning omab kohalikke eesmärke.

 

2.2. Organisatsiooni peamisteks eesmärkideks on:

2.2.1. olla ühenduslüliks Tartu üliõpilaste ja Euroopa vahel;

2.2.2. pakkuda võimalust eneseteostuseks Tartus õppivatele tudengitele erinevatest teaduskondadest, ülikoolidest ja ühiskonnagruppidest;

2.2.3. tutvustada tudengitele Tartut kui üliõpilas-­ ja kultuurilinna;

2.2.4. tutvustada ennast teistele AEGEE kohalikele antennadele kui tegusat ja aktiivset AEGEE kohalikku antennat.

 

2.3. Oma eesmärkide teostamiseks AEGEE­-Tartu:

2.3.1. korraldab ja osaleb koolitusprogrammides ja ­projektides;

2.3.2. korraldab infovahetust ja konverentse eri riikide üliõpilaste vahel;

2.3.3. koostab ja levitab oma tegevust puudutavaid materjale;

2.3.4. viib ellu muid tegevusi, mis pole vastuolus tema põhikirja ning kehtiva seadusandlusega.

 

III AEGEE­-TARTU VARA

 

3.1. Organisatsiooni vara koosneb:

3.1.1. liikmemaksudest, mille suuruse ning tasumise korra määrab kohalik Agora (edaspidi Agora);

3.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;

3.1.3. tulust, mis saadakse ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;

3.1.4. organisatsiooni põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

3.1.5. muust tulust, mis on vajalik organisatsiooni põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

 

3.2. AEGEE­-Tartu omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik organisatsiooni põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

 

IV LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

4.1. AEGEE-Tartu liikmeks (edaspidi Liige) loetakse kõrg- või kutsekoolis õppivaid või õppinud 18- kuni 35-aastaseid (k.a) isikuid, kes on tasunud liikmemaksu.

 

4.2. Liikmeksvõtu otsustab AEGEE-Tartu juhatus liikmeksastuja avalduse põhjal. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda tema liikmeks vastuvõtmise otsustamist üldkoosoleku poolt.

4.2.1. Eemalseisja on pikaajaliselt välisriigis viibiv või muul põhjusel organisatsiooni tööst mitte osa võttev AEGEE-­Tartu liige, kelle liikmeõigused ja ­kohustused peatuvad tema avalduse alusel juhatuse otsusel. Eemalseisjal on õigus kuuluda AEGEE­-Tartu infolisti.

 

4.3. Liige arvatakse organisatsioonist välja:

4.3.1. liikme poolt juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel;

4.3.2. liikmemaksu tasumata jätmisel 1.5 kuu jooksul;

4.3.3. 36-­aastaseks saamisel;

4.3.4. kohustuste täitmata jätmisel AEGEE-­Tartu juhatuse vastavasisulise otsuse korral;

4.3.5. AEGEE­-Tartu maine kahjustamise eest AEGEE­-Tartu juhatuse otsusega.

 

4.4. Liige on kohustatud:

4.4.1. järgima käesolevat põhikirja;

4.4.2. tasuma liikmemaksu;

4.4.3. osalema AEGEE-­Tartu Agoratel.

 

4.5. Liikmel on õigus:

4.5.1. valida liikmeid AEGEE-Tartu tegevorganitesse;

4.5.2. kandideerida AEGEE-Tartu tegevorganitesse;

4.5.3. esitada omapoolseid ettepanekuid ja märkusi organisatsiooni tegevuse kohta;

4.5.4. osaleda eelisõigusel organisatsiooni projektides, üritustel ning kasutada muid soodustusi;

4.5.5. taotleda AEGEE-Euroopalt materiaalset või muud abi.

 

4.6. Kui juhatus on teinud liikme kohta otsuse, on sellel liikmel õigus nõuda otsuse ümbervaatamist Agora poolt.

 

4.7. Auliikmed on inimesed, kes on osutanud organisatsioonile erilise tähtsusega teeneid ja kelle nimetamine auliikmeks on kinnitatud AEGEE­-Tartu Agoral.

4.7.1. Auliikmetel pole kohustust tasuda organisatsiooni liikmemaksu ja osaleda kohalikel Agoradel.

4.7.2. Auliikmele ei kehti tavaliikme vanusepiirang.

 

V AGORA

 

5.1. AEGEE­-Tartu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek.

 

5.2. Korraline Agora koguneb juhatuse kutsel kaks korda aastas.

 

5.3. Erakorraline Agora kutsutakse kokku juhul, kui president või juhatus näeb selleks põhjust või kui vähemalt 1/10 liikmetest seda juhatuselt kirjalikult nõuab, tuues välja põhjuse koosoleku kokkukutsumiseks.

 

5.4. Erakorraline Agora tuleb läbi viia ühe kuu jooksul peale avalduse esitamist.

 

5.5. Agora päevakorra esitab juhatus.

 

5.6. Liige võib nõuda küsimuste võtmist Agora päevakorda, esitades põhjenduse.

5.6.1 Kirjalik avaldus küsimuse lisamiseks Agora päevakorda tuleb juhatusele esitada enne Agora kutsete liikmetele saatmist.

 

5.7. Küsimuste, mida ei olnud eelnevalt Agora päevakorda võetud, võib vastu võtta otsuseid, kui Agoral osalevad või on esindatud kõik liikmed või vähemalt 9/10 Agoral osalevate liikmete nõusolekul.

 

5.8. Juhatus saadab kõigile liikmeile kutsed posti või elektronposti teel vähemalt 2 nädalat enne Agorat.

 

5.9. Agoral on igal liikmel üks hääl.

 

5.10. Agora on otsustusvõimeline, kui on kohal või esindatud vähemalt pool liikmeskonnast. Kui Agora ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue Agora sama päevakorraga. Uus Agora on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel osaleb vähemalt kaks liiget.

 

5.11. Otsused tehakse lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja muutmise ja AEGEE­-Tartu tegevuse lõpetamise otsused, mis on vastu võetud, kui nende poolt on hääletanud üle ¾ üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

 

5.12. AEGEE-­Tartu Agora:

5.12.1. kuulab ära ning kinnitab presidendi aruande organisatsiooni seisukorra kohta;

5.12.2. kuulab ära ning kinnitab revisjonikomisjoni aruande;

5.12.3. kinnitab möödunud perioodi tegevusaruande ja raamatupidamisaruande;

5.12.4. võtab vastu järgmise perioodi eelarve ja tegevuskava;

5.12.5. valib hääletusega, mis soovi korral viiakse läbi salajaselt, kord aastas kevadisel Agoral kolm kuni kaheksa juhatuse liiget aastaseks perioodiks, mis kestab 1. augustist järgneva aasta 31. juulini;

5.12.6. valib vajaduse korral ja salajaselt AEGEE­-Tartu revisjonikomisjoni (revidendi) kevadisel Agoral aastaseks perioodiks ning kinnitab enim hääli saanud isiku revisjonikomisjoni esimeheks;

5.12.7. vajaduse korral muudab AEGEE-­Tartu põhikirja;

5.12.8. vajaduse korral võtab vastu otsuse AEGEE-­Tartu tegevuse lõpetamise kohta;

5.12.9. arutab muid päevakorda võetud küsimusi;

5.12.10. võib valida delegaadid AEGEE-­Euroopa Agorale.

 

5.13. Agoral võib osaleda ja hääletada AEGEE-­Tartu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine AEGEE-­Tartu liige.

 

VI JUHATUS

 

6.1. AEGEE­-Tartu juhatus juhib AEGEE­-Tartu tegevust Agorate vahelisel perioodil.

6.2. Juhatusse kuuluvad kolm kuni kaheksa Agoral valitud liiget.

6.3. Juhatus on Agorate vahelisel ajal pädev kõigis küsimustes, mis ei ole antud Agora pädevusse.

6.4. Juhatuse liikmete ametite jaotuse otsustab valitud juhatus enne ametisse astumist. Ametnike hulka peavad kuuluma president, laekur ja peasekretär. Juhatuse liikmete tegevuse sätestab ametijuhend, mis võetakse vastu juhatuse poolt, kui Agora ei otsusta teisiti.

6.5. Kui Agora ei ole otsustanud teisiti, valib juhatus oma liikmete hulgast asepresidendi.

6.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

6.7. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas ka president või asepresident.

6.8. Juhatuse otsused tehakse juhatuse liikmete lihthäälteenamusega.

6.9. Häälte võrdse jagunemise korral on määrav presidendi, või tema puudumisel asepresidendi, hääl.
6.10.  Juhatus on kohustatud korraldama AEGEE­-Tartu liikmete arvestust.

 

VII PRESIDENT. ASEPRESIDENT, PEASEKRETÄR, FINANTSSEKRETÄR

 

7.1. President:

7.1.1. peab kindlustama organisatsiooni tegutsemise vastavalt AEGEE­-Tartu eesmärkidele;

7.1.2. esindab organisatsiooni kõikides valdkondades;

7.1.3. juhatab juhatuse koosolekuid;

7.1.4. vastutab koos finantssekretäriga finantsolukorra eest.

 

7.2. Asepresident:

7.2.1. assisteerib presidenti erinevates ülesannetes;

7.2.2. võtab presidendi puudumisel üle presidendi õigused ja kohustused.

 

7.3. Peasekretär:

7.3.1. peab kindlustama informatsiooni leviku organisatsioonis;

7.3.2. on vastutav Agorate kokkukutsumise eest;

7.3.3. on vastutav Agorate ning juhatuse koosolekute protokollimise eest;

7.3.4. on vastutav dokumentatsiooni ja kirjavahetuse korrashoiu eest.

 

7.4. Finantssekretär:

7.4.1. haldab organisatsiooni pangaarveid;

7.4.2. teeb kõik väljamaksed kooskõlas presidendiga;

7.4.3. vastutab finantstehingute eest;

7.4.4. võib keelduda tegemast makseid, mis ei ole saanud juhatuse nõusolekut;

7.4.5. on vastutav AEGEE­-Tartu raamatupidamise aruande ja eelarve koostamise eest;

 7.4.6. esitab 2 nädalat enne kevadist Agorat revisjonikomisjonile majandusaasta aruande ning seejärel esitab selle Agorale.

 

VIII REVISJONIKOMISJON

 

8.1. Revisjonikomisjon või revident:

8.1.1. teostab organisatsioonis finantsmajanduslikku kontrolli;

8.1.2. teostab revisjone suvalisel ajal, kuid mitte harvemini kui kord 6 kuu jooksul;

8.1.3. revisjoni läbi viimine on kohustuslik kahe nädala jooksul enne Agorat.

 

IX DOKUMENTATSIOONI KEHTIVUS

 

9.1. AEGEE­-Tartu finantsdokumentide esimese allkirja õigus on AEGEE-­Tartu presidendil ja teise allkirja õigus finantssekretäril.

9.1.1. Muudele dokumentidele kirjutavad alla president või peasekretär.

 

X UMBUSALDUSHÄÄLETUS

 

10.1. 1/10 AEGEE-­Tartu liikmeskonna või 2/3 juhatuse liikmete palvel võib Agora avaldada umbusaldust ühele või mitmele juhatuse liikmele.

10.2. Juhul kui Agora hääletab lihthäälteenamusega umbusalduse avaldamise poolt, loetakse vastav juhatuse liige tagandatuks.

 

XI TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

11.1. Organisatsiooni tegevus lõpetatakse:

11.1.1. üldkoosoleku otsusega;

11.1.2. kohtuotsusega;

11.1.3. juhul kui organisatsioonis on vähem kui 3 liiget, alles jäänud liikmete otsuse alusel;

11.1.4. juhul kui Convention D’Adhesion AEGEE­-Tartu ja AEGEE-­Euroopa vahel kaotab kehtivuse.

 

11.2. Organisatsiooni tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse üldkoosolekul likvideerimiskomisjon ja määratakse vara jagamisel õigustatud inimesed.

 

11.3. Organisatsiooni vara jagamisel õigustatud isikuks on Eesti vabariigis registreeritud rahvusvahelise üliõpilasorgnisatsiooni Euroopa Tudengite Foorum mõni teie osakond ja/või mittetulundusühing, mille põhikirjalised eesmärgid on sarnased AEGEE­-Tartu põhikirjaliste eesmärkidega.